ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทเรียน (337)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	มนตรี และ ดาว วิซเซอร์ (60)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กษัตริย์ดาวิด
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 17
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง กษัตริย์ดาวิด เพื่อให้เด็กรักและสรรเสริญพระเจ้าเหมือนดาวิดที่เคยทำ จาก 1 ซามูเอล บทที่ 17
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3760
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การกำเนิดของยอห์น ผู้ให้บัพติศมา
พระคัมภีร์: ลูกา 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง การกำเนิดของยอห์น ผู้ให้บัพติศมา มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์ จากลูกาบทที่ 1 ข้อ 5-25 และ 57-80
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3720
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การถูกทรมานของพระเยซู 1
พระคัมภีร์: มัทธิว 25; ยอห์น 3; โรม 3
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องการถูกทรมานของพระเยซู พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์มายังโลกมนุษย์เพื่อทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระบุตรนั้นจะรอดและมีชีวิตนิรันดร์ เราทุกคนไม่ต้องทำบุญเพื่อขึ้นสวรรค์แต่เราต้องเชื่อและวางใจในพระเยซู เพราะพระเจ้ามีพระประสงค์ที่มนุษย์ทุกคนจะรอด
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4097
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การถูกทรมานของพระเยซู 3 (พระเยซูพยากรณ์ ความตาย(สิ้นพระชนม์) ของพระองค์)
พระคัมภีร์: มัทธิว 16
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง การถูกทรมานของพระเยซู3 ตอน พระเยซูพยากรณ์ ความตาย(สิ้นพระชนม์)ของพระองค์ มีจุดประสงค์เพื่อให้เราทราบว่าพระองค์ทรงยอมตายเพื่อให้เราได้รับความรอด จากมัทธิว บทที่ 16 ข้อ 21-28, บทที่ 12 ข้อ 22-23 และบทที่ 20 ข้อ 17-28
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3731
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การถูกทรมานของพระเยซู 4 (พระเยซูล้างเท้าให้พวกสาวก)
พระคัมภีร์: ยอห์น 13
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง การถูกทรมานของพระเยซู 4 ตอน พระเยซูล้างเท้าให้พวกสาวก มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่า เราต้องรับใช้พี่น้อง และผู้อื่น จากยอห์น บทที่ 13 ข้อ 1-17
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3732
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การถูกทรมานของพระเยซู 5 (พระเยซูถูกจับ)
พระคัมภีร์: มัทธิว 26
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง การถูกทรมานของพระเยซู ตอน พระเยซูถูกจับ มีจุดประสงค์เพื่อให้เราทราบว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด จากมัทธิว บทที่ 26 ข้อ 36-56
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3733
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การถูกทรมานของพระเยซู 6 (พระเยซูสิ้นพระชนม์)
พระคัมภีร์: มัทธิว 27
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องการถูกทรมานของพระเยซู 6 ตอน พระเยซูสิ้นพระชนม์ มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่า พระเยซูทรงไถ่บาปของเรา เพื่อให้เราทั้งหลายมีชีวิตนิรันดร์ จากมัทธิว บทที่ 27 ข้อ 1-54
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3734
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การทรมานพระเยซู 2 ลูกชายเจ้าของสวน
พระคัมภีร์: มัทธิว 21
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: การทรมานพระเยซู 2 ลูกชายเจ้าของสวน พวกฟาริสีเกลียดชังพระเยซูมาก เขาไม่ได้เชื่อว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและเขาไม่พอใจที่หลายคนติดตามพระองค์แทนที่จะฟังพวกฟาริสี พระเยซูเล่าเรื่องอุปมาเพื่อสอนว่าเป็นการอันตรายถ้าปฏิเสธพระบุตรของพระเจ้าในชีวิต
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #4098
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเดินทางไปเอมมาอูส
พระคัมภีร์: ลูกา 24
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง การเดินทางไปเอมมาอูส มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเยซูมีพระชนม์อยู่ และทรงอยู่ท่ามกลางเรา จากลูกา บทที่ 24 ข้อ 13-14
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3736
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเสด็จลงมาของพระเยซูคริสต์ครั้งที่ 2
พระคัมภีร์: วิวรณ์ 21
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง การเสด็จลงมาของพระเยซูคริสต์ ครั้งที่ 2 มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ทราบว่าพระองค์จะเสด็จลงมาโลกมนุษย์อีกครั้งเพื่อพิพากษาทุกคน จากวิวรณ์ บทที่ 21-22 ข้อ 1-5
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3741
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กิจการ 3 โดรคัสคืนชีพ
พระคัมภีร์: กิจการ 9; สุภาษิต 19; มัทธิว 25
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: สอนว่าเราสามารถแสดงความรักต่อพระเยซูได้โดยการช่วยเหลือผู้อื่น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4099
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสต์มาส
พระคัมภีร์: ลูกา 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง คริสต์มาส มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดลงมาบนโลกมนุษย์แล้ว จากลูกา บทที่ 2 ข้อ 1-20
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3721
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสต์มาส (ตอน 2)
พระคัมภีร์: ลูกา 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องคริสต์มาส ตอนที่ 2 มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กเข้าใจในเรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น จากลูกาบทที่ 2 ข้อ 14
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3722
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำพยากรณ์เรื่องพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาบังเกิด
พระคัมภีร์: อิสยาห์ 7; ปฐมกาล 3; ดาเนียล 2; มีคาห์ 5
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: คำพยากรณ์เรื่องพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาบังเกิด
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 13 ขนาดไฟล์: ID: #4096
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 1 (พระเยซูไปพระวิหาร)
พระคัมภีร์: ลูกา 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ชีวิตของพระเยซู 1 ตอนพระเยซูไปพระวิหาร มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กอยากเป็นเหมือนพระเยซู จากลูกา บทที่ 2 ข้อ 39-52
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3723
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 2 (พระเยซูทรงรักษาคนตาบอด)
พระคัมภีร์: สดุดี 107
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ชีวิตของพระเยซู 2 ตอนพระเยซูทรงรักษาคนตาบอด มีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้เด็กทราบว่าเวลาเราช่วยเหลือผู้อื่น เรามีความสุข จากมัทธิว บทที่ 9
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3724
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 3 (พระเยซูทรงอวยพรเด็ก)
พระคัมภีร์: ลูกา 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องชีวิตของพระเยซู 3 ตอน พระเยซูทรงอวยพรเด็ก มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเยซูทรงรักเด็ก ๆ ทุกคน จากลูกา บทที่ 7 ข้อ 15-17
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3725
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 4 (พระเยซูเดินบนน้ำ)
พระคัมภีร์: มัทธิว 14
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ชีวิตของพระเยซู 4 เรื่องพระเยซูเดินบนน้ำ มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเยซูทรงดูแล และช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3726
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 5 (คนถูกผีสิง)
พระคัมภีร์: ลูกา 8
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ชีวิตของพระเยซู 5 ตอนคนถูกผีสิง มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเยซูมีอำนาจเหนือผี เราไม่ต้องกลัวผี จากลูกาบทที่ 8 ข้อ 26-39
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3727
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 6 (บ้านสองแบบ)
พระคัมภีร์: ลูกา 6
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ชีวิตของพระเยซู 6 ตอน บ้านสองแบบ มีจุดประสงค์เพื่อให้เราทราบว่าเราควรเชื่อฟังพระเยซู และปฏิบัติตาม จากลูกา บทที่ 6 ข้อ 46-49
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3728
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 7 (ชายหนุ่มจากเมืองนาอิน)
พระคัมภีร์: ลูกา 7
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ชีวิตของพระเยซู 7 ตอนชายหนุ่มจากเมืองนาอิน มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าไม่มีอะไรยากเกินไป สำหรับพระเยซู จากลูกา บทที่ 7 ข้อ 11-17
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3729
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตของพระเยซู 8 (สาวกประกาศข่าวประเสริฐ)
พระคัมภีร์: มัทธิว 9
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ชีวิตของพระเยซู 8 ตอน สาวกประกาศข่าวประเสริฐ มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูเป็นสิ่งที่สำคัญ จากมัทธิว บทที่ 9 ข้อ 35-44 และบทที่ 11 ข้อ 1
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #3730
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ซาโลมอน
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 3
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เมื่อกษัตริย์ดาวิดมีอายุเยอะแล้วก็ถึงเวลาที่จะมีกษัตริย์องค์ใหม่ บุตรของพระองค์จึงเป็นกษัตริย์แทน ซาโลมอนเป็นคนที่รักพระเจ้ามาก
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4123
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 1 (การสร้างโลก)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 1 ตอน การสร้างโลก มีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงรักเราด้วยการสร้างโลกที่สวยงาม
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3746
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 10 (โมเสส บทที่ 2 พระเจ้าทรงเรียกโมเสส)
พระคัมภีร์: อพยพ 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 10 ตอนโมเสส 2 พระเจ้าทรงเรียกโมเสส มีจุดประสงค์เพื่อให้เราต้องเชื่อฟังพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3755
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 12 รูธเก็บข้าวในนา
พระคัมภีร์: 2 ซามูเอล 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระคัมภีร์เดิม ตอน รูธเก็บข้าวในนา มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าผู้ที่หวังในพระเจ้าจะไม่ผิดหวัง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #3766
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 13 ดาวิดเป็นกษัตริย์
พระคัมภีร์: 2 ซามูเอล 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม ตอน ดาวิดเป็นกษัตริย์ มีจุดประสงค์เพื่อให้เราควรจะทำทุกอย่างตามคำสอนของพระเจ้า จาก 2 ซามูเอล บทที่ 2 ข้อ 1-4 บทที่ 6 ข้อ 1-15
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3767
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 2 (การทำบาปครั้งแรก)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 3
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 2 ตอนการทำบาปครั้งแรก มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าเมื่ออาดับกับเอวาทำบาปแล้ว พระเจ้าสัญญาว่าจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดมา จากปฐมกาล บทที่ 3 ข้อ 1-24
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3747
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 3 (โนอาห์)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 6
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระคัมภีร์เดิม 3 ตอน โนอาห์ มีจุดประสงค์เพื่อเมื่อเราปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้า พระองค์อวยพรเรา จากปฐมกาล บทที่ 6 ข้อที่ 5 ถึงบทที่ 9 ข้อ 29
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3748
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 4 (หอบาเบล)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 11
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระคัมภีร์เดิม 4 ตอน หอบาเบล มีจุดประสงค์เพื่อให้เราต้องให้เกียรติแด่พระเจ้า ไม่ยกตนเอง จากปฐมกาล บทที่ 11 ข้อ 1-9
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3749
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 5 (พระสัญญาแก่อับราฮัม)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 12
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 5 ตอน พระสัญญาแก่อับราฮัม มีจุดประสงค์ เพื่อให้ทราบว่าพระเจ้าได้เลือกเรามาเป็นลูกของพระองค์ก่อนที่เราจะเกิดมาบนโลกนี้ จากปฐมกาล บทที่ 12 ข้อ 1-9 และบทที่ 15
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3750
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 5 (โยเซฟ 1 โยเซฟถูกขาย)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 37
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 5 ตอนโยเซฟถูกขาย มีจุดประสงค์เพื่อให้เรารักและห่วงใยพี่น้องของเรา จากปฐมกาล บทที่ 37
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3761
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 6 (ยาโคบได้คำอวยพร)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 27
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 6 ตอนยาโคบได้คำอวยพร มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าการโกหกคือบาป จาก ปฐมกาล บทที่ 27 ข้อ 1-40
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3751
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 6 (โยเซฟ 2 โยเซฟและโปทิฟาร์)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 39
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระคัมภีร์เดิม 6 ตอน โยเซฟและโปทิฟาร์ มีจุดประสงค์เพื่อให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าทำไมพระเจ้าให้มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเรา จากปฐมกาล บทที่ 39-40
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3762
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 7 (ยาโคบ 2 เบธเอล)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 28
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระคัมภีร์เดิม 7 ตอน ยาโคบ 2 เบธเอล มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเจ้าทรงตรัสต่อมนุษย์ จากปฐมกาล บทที่ 28 ข้อ 10-22
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3752
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 7 (โยเซฟ 3 ความฝันของฟาโรห์)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 41
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระคัมภีร์เดิม ตอน ความฝันของฟาโรห์ มีจุดประสงค์เพื่อให้เราวางใจในพระเจ้าตลอด จากปฐมกาล บทที่ 41
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3763
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 8 (ยาโคบ 3 ประเทศซีเรีย)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 29
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 8 ตอน ยาโคบ 3 ประเทศซีเรีย มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง จากปฐมกาล บทที่ 29-33
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3753
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 8 (โยเซฟ 4 พี่ชายมาหาโยเซฟ)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 42
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระคัมภีร์เดิม 8 ตอน พี่ชายมาหาโยเซฟ มีจุดประสงค์เพื่อให้เราต้องอภัยให้คนอื่น จากปฐมกาล บทที่ 42-45
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #3764
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 9 (โมเสส บทที่ 1 การเกิดของโมเสส)
พระคัมภีร์: อพยพ 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 9 ตอนโมเสส 1 การเกิดของโมเสส มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าถึงแม้เราจะเป็นเด็ก แต่สิ่งสำคัญคือ เราต้องรักพระเจ้า และรับใช้พระองค์ จาก อพยพ บทที่ 12 ข้อ 1-10
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3754
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 9 การอพยพจากประเทศอียิปต์
พระคัมภีร์: อพยพ 12
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 9 ตอน การอพยพจากประเทศอียิปต์ มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กรู้ว่าพระเจ้าทรงนำทางเรา จากอพยพ บทที่ 12-14
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3765
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมา
พระคัมภีร์: กิจการ 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมา มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้จิตใจคนเปลี่ยนไป จากกิจการของอัครทูต บทที่ 2 ข้อ 1-47
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3742
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูขึ้นสวรรค์
พระคัมภีร์: กิจการ 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระเยซูขึ้นสวรรค์ มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเยซูอยู่บนสวรรค์และทรงดูเราอยู่ จากกิจการของอัครทูต บทที่ 1 ข้อ 1-14
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3740
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูปรากฏแก่โธมัส
พระคัมภีร์: ยอห์น 20
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระเยซูปรากฎแก่โธมัส มีจุดประสงค์เพื่อให้เรามีความเชื่อเมื่อเชื่อว่าพระเยซูยังพระชนม์อยู่ พระธรรมยอห์น บทที่ 20 ข้อ 24-31
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3737
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูฟื้นขึ้นมา
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระเยซูฟื้นขึ้นมา มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบถึงการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู แสดงว่าพระเจ้ามีอำนาจเหนือความตาย จากมัทธิว บทที่ 28, ยอห์น บทที่ 20 ข้อ 1-10
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3735
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูมีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้
พระคัมภีร์: โรม 8
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระเยซูมีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเยซูไม่ใช่อดีต แต่เป็นปัจจุบัน พระองค์ยังมีชีวิตและดูแลเรา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3738
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พลับพลาของพระเจ้า
พระคัมภีร์: อพยพ 35
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พลับพลาของพระเจ้า มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กรู้ว่าพระเจ้าอยากสถิตอยู่ในท่ามกลางลูกของพระองค์ จากอพยพ บทที่ 35 ข้อ 40
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3758
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พิธีบัพติศมา
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพิธีบัพติศมาเป็นการอธิบายความหมาย ขั้นตอน ให้เราทำความเข้าใจในพิธีบัพติศมา ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงอย่างชัดเจนว่าเรา ได้เป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์ ได้เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร และเดี๋ยวนี้ได้อยู่ในครอบครัวของพระเจ้า โดยการรับบัพติศมา
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 14 ขนาดไฟล์: ID: #5458
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ฟิลิป
พระคัมภีร์: กิจการ 8
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ฟิลิป มีจุดประสงค์เพื่อให้เมื่อเราเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์ให้ผู้อื่นฟัง พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยู่กับเรา จากกิจการของอัครทูต บทที่ 8 ข้อ 26-40
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3744
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ภัยพิบัติในอียิปต์
พระคัมภีร์: อพยพ 7
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ภัยพิบัติในอียิปต์ มีจุดประสงค์เพื่อสอนว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือและป้องกันลูกของพระองค์ จาก อพยพ บทที่ 7 ข้อ 19 และบทที่ 12 ข้อ 39
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3756
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มหาบัญชา
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง มหาบัญชา มีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถเล่าให้คนอื่น และเป็นพยานเรื่ององค์พระเยซูคริสต์ได้ จากมัทธิว บทที่ 28 ข้อ 16-20
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3739
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า
พระคัมภีร์: เอเฟซัส 6
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า มีจุดประสงค์เพื่อให้เรามั่นใจในความเชื่อ จากเอเฟซัส บทที่ 6 ข้อ 10-24
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3745
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รูปปั้นวัวทอง
พระคัมภีร์: อพยพ 31
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง รูปปั้นวัวทอง มีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้เรานับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น จาก อพยพ บทที่ 32
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3757
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สเตเฟน
พระคัมภีร์: กิจการ 6
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง สเตเฟน มีจุดประสงค์เพื่อให้เรากล้าจะประกาศเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์เหมือนกับที่สเตเฟนได้ทำ จากกิจการบทที่ 6 ข้อ 8-15,บทที่ 7 ข้อ 1
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3743
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เยรีโค
พระคัมภีร์: โยชูวา 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง เยรีโค มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเจ้าจะทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนที่เชื่อฟังพระองค์ จาก โยชูวา บทที่ 2 และ บทที่ 6
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3759
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เยเรมีย์
พระคัมภีร์: 2 พงศาวดาร 36; เยเรมีย์ 38
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องเยเรมีย์ กษัตริย์หลายองค์ไม่ยอมฟังพระเจ้า พระเจ้าก็ส่งผู้เผยพระวจนะเพื่อเตือนกษัตริย์เหล่านั้นแต่ก็ไม่ยอมฟัง เยเรมีย์เป็นผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งที่เตือนกษัตริย์ด้วย เพื่อสอนว่าการไม่เชื่อฟังพระเจ้ามีผลไม่ดีมาก
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4104
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอสเธอร์
พระคัมภีร์: เอสเธอร์ 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องเอสเธอร์ เป็นเรื่องราวของพระราชินีเอสเธอร์ นางเอสเธอร์ถูกเลือกเป็นพระราชินีเมื่อเขาเจอปัญหาเขาก็วางใจในพระเจ้า พระองค์ทรงช่วยเหลือเขา และพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราเช่นกันเพราะพระองค์มีทางออกเสมอ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4105
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โมเสส 4 การอพยพจากประเทศอียิปต์
พระคัมภีร์: อพยพ 12
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: โมเสส 4 การอพยพจากประเทศอียิปต์ พระเจ้าได้ลงโทษกษัตริย์ฟาโรห์ด้วยภัยพิบัติ 10 ครั้ง ในที่สุดฟาโรห์ก็ปล่อยประชาชนแต่ว่าเมื่อเขาเดินทางออกจากประเทศอียิปต์เพื่อไล่ตามเขา เมื่อเรามีปัญหาใหญ่พระเจ้าจะนำทางของเรา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #4100
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โมเสส 5 มานากับน้ำที่ไหลออกจากก้อนหิน
พระคัมภีร์: อพยพ 15
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องโมเสส 5 มานากับน้ำที่ไหลออกจากก้อนหิน ชนชาติอิสราเอลอพยพจากประเทศอียิปต์โดยพระเจ้าทำการอัศจรรย์ เขากำลังเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพื่อไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา พวกเขามีความสุขกับการเดินทางออกจากประเทศอียิปต์ แต่พวกเขากำลังจะบ่นกับพระเจ้าต่อหน้าโมเสส เรื่องนี้จะทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าดูแลและให้ทุกสิ่งที่จำเป็นกับเรา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4101
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โมเสส 6 บัญญัติสิบประการ
พระคัมภีร์: อพยพ 19
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: พระเจ้าทรงประทานบัญญัติสิบประการให้แก่เราด้วยเหตุว่าพระองค์ทรงรักเราและอยากให้เราปฏิบัติตามบัญญัตินั้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4122
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โยนาห์
พระคัมภีร์: โยนาห์ 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องโยนาห์ โยนาห์เป็นผู้รับใช้พระเจ้า พระเจ้าสั่งให้เขาไปเมืองนีนาเวห์แต่โยนาห์ไม่อยากไปเขาอยากไปทางอื่น เรื่องนี้จะสอนให้เรารู้ว่าเราวิ่งหนีจากพระเจ้าไม่ได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4103
Share