ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทเรียน (337)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เมอร์เรย์ แอนดรูว์ (3)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสเตียนกับพระคริสตธรรมคัมภีร์
นักประพันธ์: เมอร์เรย์ แอนดรูว์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ถ้าไม่มีพระเจ้าพระคริสตธรรมคัมภีร์จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย พระเจ้าทรงสามารถประทานพระวจนะของพระองค์ให้แก่เราโดยทางอื่นได้ แต่พระเจ้าทรงเลือกตรัสกับมนุษย์ผ่านทางผู้ที่ได้รับการดลใจจากพระองค์โดยตรง และเป็นการกระทำตามชอบพระทัยของพระองค์เอง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 33 ขนาดไฟล์: ID: #262
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเป็นเอกของพระเยซู
นักประพันธ์: เมอร์เรย์ แอนดรูว์
ผู้พิมพ์: องค์การประกาศพระคริสต์แก่นักศึกษาและมวลชนในประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือศึกษาพระคริสตธรรมเล่มนี้ พิมพ์ขึ้นก็เพื่อที่จะแนะนำให้ท่านผู้อ่านได้รู้ถึงหลักความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้า และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมวลมนุษยชาติ
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 50 ขนาดไฟล์: ID: #256
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จุดเด่นแห่งพระคัมภีร์ใหม่
นักประพันธ์: เมอร์เรย์ แอนดรูว์
ผู้พิมพ์: องค์การประกาศพระคริสต์แก่นักศึกษาและมวลชนในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระธรรมต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นใหม่ ทั้ง 27 เล่มในภาคคริสตธรรมใหม่ของพระคริสตธรรมคัมภีร์นี้ ล้วนแต่กล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ดังกล่าว การที่จะเรียกพระธรรมเหล่านี้ว่า “พันธสัญญาใหม่” จึงเหมาะสมอย่างยิ่ง.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 40 ขนาดไฟล์: ID: #258
Share