ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การฝึกอบรมผู้นำ (158)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ชุด การเติบโตขึ้นในพระคริสต์ (11)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ชุด การอบรมและเพิ่มพูนความรู้ (94)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ชุด ชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน (2)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ชุด ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ (4)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ชุด พระคัมภีร์เดิมศึกษา (17)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ชุด เพื่อนครู (4)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ชุด หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้ (9)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์ในการสอนพระคัมภีร์
พระคัมภีร์: มัทธิว 28; เฉลยธรรมบัญญัติ 6; 2 ทิโมธี 2; กิจการ 8
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สถาบันวาระแห่งการเก็บเกี่ยว
เรื่องย่อ: กลยุทธ์ในการสอนพระคัมภีร์ หลักสูตรนี้ใช้พระวจนะศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พระคัมภีร์ของพระเจ้าในฐานะการเปิดเผยทุกสิ่งซึ่งการสอนทุกสิ่ง วางไว้อยู่บนรากฐานของพระคัมภีร์ทั้งสิ้น ผู้เรียนจะได้ประสบการณ์ ความรู้จากพระเจ้า เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต การรับใช้ และการเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 239 ขนาดไฟล์: ID: #5465
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การบริหารงานตามวัตถุประสงค์
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 14
ผู้พิมพ์: สถาบันวาระแห่งการเก็บเกี่ยว
เรื่องย่อ: การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ เป็นการปฏิบัติงานคริสเตียนตามระเบียบวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการช่วยให้คุณทำพันธกิจที่พระเจ้าทรงเรียกคุณได้สำเร็จให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนการของพระเจ้า คุณจะสร้างจุดประสงค์สำหรับผู้รับใช้ คุณจะเรียนรู้ว่าจะวางวัตถุประสงค์ ดำเนินแผนการและประเมินผลได้อย่างไร
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 95 ขนาดไฟล์: ID: #5466
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การฝึกอบรมการก่อตั้งคริสตจักร
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: IMB
เรื่องย่อ: การฝึกอบรมการก่อตั้งคริสตจักรอย่างรวดเร็วเป็นบทความที่มีเนื้อหาความรู้ในการให้แนะแนวทางในการสอนหรืออบรมผู้นำในการก่อตั้งคริสตจักร ซึ่งเป็นพระบัญชาของพระองค์ที่ต้องการให้เราเรียนรู้และเป็นผู้นำที่มีอุดมการณ์ และทำงานเพื่อพันธกิจของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 33 ขนาดไฟล์: ID: #1681
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การอำนวยเพลงในการประชุม
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การอำนวยเพลงในการประชุมมีหน้าที่สำคัญของผู้นำเพลงเมื่อเพลงเริ่มต้นแล้วก็คือ ตัดสินใจว่าจะต้องเพลงนั้นอีกกี่ครั้งจะจบลงเมื่อไร และจะทำอะไรต่อไปเมื่อจบเพลงนั้นจะต้องมีการชี้แนะทิศทางของการประชุมด้วยสัญญาณที่ได้ตกลงกันไว้ โดยเฉพาะในที่ประชุมใหญ่และมีนักดนตรีมาก
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #1290
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเตรียมสอนวรีวารศึกษา
นักประพันธ์: Oliver, Charles A.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือของครู เป็นตำราที่ค่อนข้างจะย่อมาก แต่บรรจุสารสำคัญบริบูรณ์ สมควรที่คริสตจักรจะจัดชั้นให้มีผู้ศึกษาตามตำราเล่มนี้ขึ้น เมื่อบรรดาผู้ศึกษาเรียนจบตำราเล่มนี้แล้วย่อมจะเป็นครูรวีวารศึกษาของคริสตจักรได้
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 170 ขนาดไฟล์: ID: #222
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข้อเสนอ 10 ประการสำหรับการอบรมผู้นำในประเทศไทย
พระคัมภีร์: เอเฟซัส 4
นักประพันธ์: ธีระ เจนพิริยประยูร
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: การเสริมสร้างพระวรกายของพระเยซูคริสต์ หรือคริสตจักรให้เจริญเติบโตและขยายตัวออกไป คือการให้สมาชิกทุกคนในคริสตจักรมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงประทานของประทานฝ่ายพระวิญญาณแห่งการเป็นผู้นำให้แก่บางคน ในบทความนี้จะได้เรียนรู้ถึงข้อเสนอ 10 ประการสำหรับการอบรมผู้นำในประเทศไทย
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #6665
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำบรรยาย การเพิ่มพูนคริสตจักร
นักประพันธ์: พอล เค อะริกะ
ผู้พิมพ์: คณะกรรมการพัฒนาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำบรรยายที่บรรจุลงในหนังสือเล่มนี้ คือเหมาะสำหรับศิษยาภิบาลที่กำลังกระทำงานเต็มเวลาในคริสตจักร ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการขยายคริสตจักรให้กระจายออกไปโดยเร็วในประเทศไทยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคริสเตียนฆราวาสทุกคน
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 68 ขนาดไฟล์: ID: #1839
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คู่มือการจัดประชุมเยาวชน
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เขียน เพื่อแนะนำแนวทาง การวางแผนการ การเตรียม และการนำประชุมของคณะเยาวชนของท่าน ช่วยให้การประชุมเยาวชนคึกคัก น่าสนใจ เป็นที่ชักจูงใจเยาวชนทั้งหลาย ขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเยาวชน เจริญเติบโต เป็นที่ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 46 ขนาดไฟล์: ID: #22
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คู่มือการอบรม พี่เลี้ยงและสื่อคริสตจักร
นักประพันธ์: หลุยส์ พาเลา
ผู้พิมพ์: Luis Palau Evangelistic Association
เรื่องย่อ: จุดประสงค์ของหลักสูตรอบรมพี่เลี้ยงและสื่อคริสตจักรของหลุยส์ พาเลาและพันธกิจในการประกาศ เพื่อช่วยเตรียมคริสเตียนเช่นเดียวกับท่านในการแนะนำผู้เชื่อใหม่และนำพวกเขาเข้าไปในคริสตจักรท้องถิ่น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 37 ขนาดไฟล์: ID: #5216
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คู่มือศิษยาภิบาล
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือคู่มือสำหรับศิษยาภิบาลเป็นตำรับสำหรับใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ สำหรับศิษยาภิบาลให้มีความรู้ความเข้าใจ และเป็นแบบเดียวกันในการดำเนินพิธีกรรมทางศาสนา
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 62 ขนาดไฟล์: ID: #212
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จัดแผนการไว้ (คู่มืออบรมครูรวีวารศึกษา)
นักประพันธ์: เมวิส ไวด์แมน
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ผู้เขียนได้เขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อหนุนน้ำใจของครูผู้สอน ในโรงเรียนรวีวารศึกษาโดยเฉพาะ การที่ครูจะสามารถสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพนั้น สามารถดำเนินการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การทรงนำของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 82 ขนาดไฟล์: ID: #52
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บทบาทผู้นำคริสตจักร
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: บทบาทผู้นำคริสตจักร เป็นหนังสือแนะนำแบบรวบรัดและย่อให้สั้น เพื่อสะดวกในการอ่าน และเข้าใจง่าย กล่าวถึงวิธีการเยี่ยมเยียนติดตามผล การให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่กำลังประสบกับปัญหาชีวิต ปรัชญาของคริสเตียน ตลอดจนบ่งบอกถึงคุณลักษณะผู้นำที่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 28 ขนาดไฟล์: ID: #8139
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
ผู้พิมพ์: สถาบันวาระแห่งการเก็บเกี่ยว
เรื่องย่อ: หลักสูตรนี้ให้วิธีการทางพระคัมภีร์ของการเพิ่มพูนฝ่ายวิญญาณ ซึ่งจะช่วยให้คุณเพิ่มพูนตามคำสั่งของพระเจ้า ใช้หลักการสอนที่มีอยู่ในหลักสูตรนี้ให้เกิดผลในคริสตจักรเพื่อเพิ่มพูนผู้เชื่อและเลี้ยงดูสมาชิกคริสตจักรให้เติบโตมากยิ่งขึ้น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 237 ขนาดไฟล์: ID: #5467
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สอนและฝึกสอนในคริสตจักรชนบท
พระคัมภีร์: ยอห์น 4
ผู้พิมพ์: กนกบรรณสาร
เรื่องย่อ: สอนและฝึกสอนในคริสตจักรในชนบท ได้รวมเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารดูแลคริสตจักร การอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกคริสตจักร รวมไปถึงผู้นำ เพื่อให้คริสตจักรเติบโตมากขึ้น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 93 ขนาดไฟล์: ID: #1720
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หลักศิษยาภิบาล
นักประพันธ์: เอ็ช. โรเบิร์ต โคลส์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: งานสำคัญในคริสตจักรมีอย่างน้อยสองประการ คือ หนึ่ง ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เพื่อให้คนกลับใจบังเกิดใหม่ สอง สอนคนที่เชื่อแล้วให้เจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณจิต แล้วสนับสนุนเขาให้เป็นพยานแก่ผู้อื่น นี่คือหลักของศิษยาภิบาลที่ต้องดูแลคริสตจักร
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 100 ขนาดไฟล์: ID: #108
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อบรมผู้นำคริสตจักร
นักประพันธ์: ธีระ เจนพิริยประยูร
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือ “อบรมผู้นำคริสตจักร” เพื่อสนองความต้องการของคริสตจักรทั่วประเทศ “คริสตจักรจำนวนมากมีสภาพไม่ผิดกับสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยฝึกสมาชิกคริสตจักรให้เป็นผู้นำ แล้วหนุนใจให้เขารับใช้พระเจ้าต่อไป”
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 36 ขนาดไฟล์: ID: #1
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เคล็ดลับในการเป็นผู้นำ
นักประพันธ์: Eims, Leroy
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ความปรารถนาและใฝ่ฝันใคร่เป็นผู้นำนั้น เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าในคริสตจักรของพระเจ้ากำลังเสาะแสวงหาผู้นำที่มีสมรรถภาพยอดเยี่ยม คริสตจักรท้องถิ่นหลายแห่งอยู่ในฐานะง่อนแง่น การผลิตและเสริมสร้างพลังด้านผู้นำให้มีคุณภาพเพื่อคริสตจักรของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 145 ขนาดไฟล์: ID: #17
Share