การติดตั้ง Greenstone นี้ไม่มีเอกสารประกอบใดๆ อาจเนื่องมาจาก:

  1. โปรแกรม Greenstone ได้รับการติดตั้งจากซีดีรอมโดยใช้การติดตั้งแบบกระชับ
  2. โปรแกรม Greenstone ได้รับการติดตั้งจากรุ่นที่แจกจ่ายให้ดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ต
สำหรับทั้งสองกรณี คุณอาจขอเอกสารได้ทั้งจากไดเรกทอรี docs ในซีดีรอมโปรแกรม Greenstone หรือเข้าไปที่ http://www.greenstone.org "
 

โครงการห้องสมุดดิจิทัลประเทศนิวซีแลนด์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยไวกาโต ประเทศนิวซีแลนด์"