ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทความ (291)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	นันทชัย มีชูธน (15)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กษัตริย์ทรงบังเกิด
พระคัมภีร์: มัทธิว 2; ลูกา 2
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความตอนนี้ได้กล่าวถึงการประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งได้อ้างอิงจากพระธรรม มัทธิว 2.1-7 และ ลูกา 2.1-12 ในวันคริสตมาสนี้พระเจ้ามีของขวัญพิเศษให้กับคุณคือพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #5919
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: การดำเนินชีวิตประจำวันของคริสตชนไทย ย่อมได้รับอิทธิพลมาจากชาติ ศาสนาคริสต์และพระมหากษัตริย์ แต่สิ่งที่ดลใจคริสตชนให้มีใจปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตตามคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์และตามคุณธรรมที่ประเสริฐต่าง ๆ คือ ชีวิตใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่คริสตชนโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #5987
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การทรงนำของพระเจ้า
พระคัมภีร์: สุภาษิต 3
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการทรงนำของพระเจ้า วิธีที่เราจะให้พระเจ้านำในชีวิตของเรา และให้เราที่จะมีความเชื่อและไว้วางใจในการทรงนำของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #6334
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การทรงเรียก เหนือการทรงเรียกใด ๆ
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการทรงเรียกของพระเจ้า ที่ทรงเรียกเราทั้งหลายให้รับใช้พระองค์ตามของประทานที่พระองค์ทรงประทานให้ รับใช้ด้วยความจริงและความสัตย์ซื่อ เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราแล้วให้เราที่จะตอบรับการทรงเรียกจากพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกเสมอ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5945
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การรับรองแขก
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีอันมีมาตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ ที่พระเจ้าทรงประทานความสามารถนี้ให้แก่คริสตจักร เพื่อสำแดงชีวิตของพระคริสต์แก่คนทั่วไป ผู้เขียนนำคำสอนในพระคัมภีร์ใหม่มาอธิบายและแสดงให้เห็นว่า มีพระพรเกิดขึ้นแก่คนที่ยินดีเดินตามพระเยซูในคำสอนนี้อย่างไร และผู้เขียนได้นำคำถามต่าง ๆ มาเสนอเพื่อให้ผู้อ่านได้พิจารณาว่าจะประยุกต์อย่างไรในสังคมไทย.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #6016
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การหนุนใจ
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: การหนุนใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ แหล่งกำเนิดการหนุนใจคือพระเจ้า พระเจ้าใช้คนจำนวนมากหนุนใจมนุษย์ แต่ต้นเหตุของการหนุนใจคือ พระเจ้า พระผู้สร้างของเรา ในการหนุนใจนั้นมีประโยชน์มหาศาลในชีวิตคริสเตียน แต่คริสเตียนในเมืองไทยมีปัญหามาก อาจเป็นเพราะหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหนึ่ง คือ คริสเตียนไทยขาดการหนุนใจด้วยคำพูดและการกระทำ.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6064
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การหนุนใจมีประโยชน์
พระคัมภีร์: กิจการ 15; กิจการ 20
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องการหนุนใจมีประโยชน์อยู่หลายด้านมาก ดังนั้นฤดูกาลอาจมีที่สิ้นสุด แต่เวลาของการหนุนใจไม่มีที่สิ้นสุด ขอให้เราหนุนใจกัน มาช่วยกันให้สมาชิกในคริสตจักร อิ่มใจ หนุนใจ มีกำลัง มีความหวัง มีน้อยคนที่จะรู้ว่า การหนุนใจมีประโยชน์มหาศาลในชีวิตคริสเตียน คริสเตียนในเมืองไทยมีปัญหามาก อาจเป็นเพราะหลายสาเหตุ สาเหตุหนึ่งคือ คริสเตียนไทยขาดการหนุนใจด้วยคำพูดและการกระทำ เหมือนกับที่พระเจ้าทรงให้คนอื่นหนุนใจ และประสงค์จะใช้เราให้หนุนใจคนอื่นด้วยถ้าเราเต็มใจ.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6047
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การอธิษฐานกับการรักษาโรค
พระคัมภีร์: ยากอบ 5
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการอธิษฐานกับการรักษาโรคซึ่งปรากฎในพระธรรม ยากอบ 5:13-20 เมื่อเรา พูดถึงเรื่องการอธิษฐานกับการรักษาโรคครั้งใด เราเองก็พบว่าคริสเตียนด้วยกันเองก็ยังมีความคิดและความเชื่อไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะพระธรรมตอนนี้ คนที่สนใจการรักษาโรคก็ไม่ค่อยให้ความสนใจพระธรรมตอนนี้เท่าที่ควร และบางคนที่สนใจก็ตีความพระธรรมตอนนี้ผิดพลาด โดยเฉพาะคนที่เชื่อเรื่องการรักษาโรคแบบตกขอบตกคู พระคำตอนนี้ทำให้คริสเตียนโต้แย้งกันมาก แต่ก็ให้คำสอนที่ดีในเรื่องการอธิษฐานกับการหายโรคมากด้วย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #6392
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความจริงเกี่ยวกับการอธิษฐาน
พระคัมภีร์: 1 เธสะโลนิกา 5
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องนี้จะทำให้เราทราบถึงฤทธิ์อำนาจของการอธิษฐาน ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราจะเติบโตขึ้นก็โดยการอธิษฐาน ไม่มีคริสเตียนคนใดจะมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่เข้มแข็งโดยไม่อธิษฐาน ไม่มีคริสตจักรใดจะเข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณโดยไม่อธิษฐาน การอธิษฐานทำให้ชีวิตคริสเตียนเข้มแข็งและทำให้การรับใช้ของคริสเตียนเกิดผล
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6215
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเข้าใจและการเข้าถึงพระวจนะของพระเจ้าในยุคปัจจุบัน
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความเข้าใจและการเข้าถึงพระวจนะของพระเจ้าในยุคปัจจุบัน การที่คริสตชนจะเข้าใจและเข้าถึงพระวจนะ มีหลายทาง เมื่อพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองในพระคัมภีร์นั้น การเชื่อฟังพระเจ้าเป็นวิถีของพระเจ้าที่พระองค์ประสงค์จากผู้เชื่อก่อนที่พระองค์จะเปิดเผยความเข้าใจในพระวจนะให้และเป็นวิถีที่เราจะใช้เดินตามพระเจ้าหลังจากที่เราเข้าใจพระวจนะแล้ว.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #5998
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พันธกิจเชิงวิชาการในภาวะโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในเรื่องนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญประจำปีเชิงวิชาการของสมาชิกสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยว่าปัจจุบันนี้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านดังนั้นคนไทยในยุคนี้ไม่เหมือนคนไทยในอดีตความเข้นข้นของคริสตศาสนาในพ่อจะเจือจางไปแล้วในลูก ดังนั้นการทำพันธกิจในยุคนี้ต้องปรับใหม่ ต้องกล้า ต้องไปด้วยตัวของตัวเอง ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้อง และรู้ว่าพระบิดาเป็นเจ้าของพันธกิจ พระองค์ลงทุนและพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6066
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิญญาณแห่งการขอบพระคุณ
พระคัมภีร์: ลูกา 17
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงหน้าที่ของคริสเตียน นั่นก็คือขอบพระคุณพระเจ้า เพราะเราได้รับสิ่งดีต่างๆ มาจากพระเจ้า ฉะนั้นให้เราที่จะขอบพระคุณพระองค์ให้เราที่จะมีวิญญาณแห่งการขอบพระคุณอยู่เสมอ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #6314
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อาภรณ์ของคริสเตียน
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความตอนนี้ได้กล่าวถึงอาภรณ์ที่คริสเตียนควรจะสวมใส่ คือสิ่งที่เหมาะแก่คนที่เป็นของพระเจ้าแล้ว การปฎิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นคริสเตียน เหมือนดังในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อที่เราจะต่อสู้กับพญามารได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #6439
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่อเผชิญกับความเครียด...
พระคัมภีร์: 3 ยอห์น 2; ลูกา 6; 1 พงศ์กษัตริย์ 19
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: การดำเนินชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวล และมีความเครียดที่ทำลายชีวิต ดูไม่น่าจะใช่ชีวิตที่พระเจ้าปรารถนาจะให้มนุษย์ดำเนินตั้งแต่แรก เพราะดูขัดกับคำสอนต่างๆ ในพระคัมภีร์ เพราะพระเจ้าสอนว่า อย่าวิตกทุกข์ร้อนแต่ให้บอกปัญหานี้ต่อพระเจ้า และมอบชีวิตของเราต่อพระองค์.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6184
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แก่นความเชื่อพระเยซู
พระคัมภีร์: 2 ทิโมธี 2
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: อาจารย์เปาโลบอกให้ทิโมธีระลึกถึงสิ่งที่เป็นแก่นของหัวใจของคริสเตียน สิ่งนั้นคือ จงระลึกถึงพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย และทรงสืบเชื้อสายจากดาวิด ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศนั้น.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #6075
Share