ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การฝึกอบรมผู้นำ (158)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ชุด การเติบโตขึ้นในพระคริสต์ (11)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จะติดตามผู้เชื่อใหม่ได้อย่างไร
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน
เรื่องย่อ: การติดตามเป็นขบวนการของการให้ความช่วยเหลือผู้เชื่อใหม่ก่อน ต่อเนื่องกันและอย่างมีระบบ เพื่อให้เขาสามารถเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อและมีผลเกิดขึ้น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 22 ขนาดไฟล์: ID: #1305
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จะทราบพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างไร
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน
เรื่องย่อ: พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตของท่านพระองค์ทรงปรารถนาจะตรัสกับท่าน ท่านสามารถทราบพระประสงค์ของพระองค์ได้โดยการยอมให้พระองค์ทรงใช้ในพระราชกิจของพระองค์ และเปิดใจของท่านต้อนรับพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 24 ขนาดไฟล์: ID: #1301
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จะนำกลุ่มเซลล์ตามบ้านได้อย่างไร
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน
เรื่องย่อ: เป็นหนังสือที่เสนอแนะในการที่จะนำกลุ่มเซลล์ตามบ้าน เพื่อให้ผู้นำจะได้นำไปใช้ให้ถูกต้องและกระตุ้นให้สมาชิกมีความเข้มแข็งมากขึ้นและได้อธิบายความหมายของกลุ่มเซลล์ตามบ้าน
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 23 ขนาดไฟล์: ID: #1297
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จะนำการนมัสการได้อย่างไร
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน
เรื่องย่อ: การนมัสการเป็นความรู้สึกนึกคิดอย่างแรงกล้าต่อความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยความจริงของพระองค์ เพื่อชำระล้างความคิดที่เป็นมลทินด้วยความสวยงามของพระองค์ เปิดใจรับความรักของพระเจ้าและมอบให้เป็นไป ตามพระประสงค์ของพระองค์
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 23 ขนาดไฟล์: ID: #1302
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จะอธิษฐานเผื่อผู้เจ็บป่วยได้อย่างไร
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน
เรื่องย่อ: แนะนำถึงวิธีอธิษฐานเผื่อผู้เจ็บป่วย ว่าเราควรจะอธิษฐานแบบไหน และในหนังสือเล่มนี้เมื่ออ่านจบแต่ละบทก็จะแบบฝึกหัดให้ทำทุกบทด้วย
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 20 ขนาดไฟล์: ID: #1298
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จะใช้ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้สอนเราเกี่ยวกับการใช้ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร เพื่อให้ได้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 32 ขนาดไฟล์: ID: #1303
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จะให้การปรึกษาได้อย่างไร
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน
เรื่องย่อ: หนังสือการให้คำปรึกษาเป็นพันธกิจของคริสเตียนผู้แสวงหาสู่ทางช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตตามพระคำของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 24 ขนาดไฟล์: ID: #1299
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ติดตามพระคริสต์
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน
เรื่องย่อ: หนังสือติดตามพระคริสต์กล่าวถึง การเป็นคริสเตียนใหม่ การรับความมั่นใจเรื่องความรอด การอ่านพระคัมภีร์ การอธิษฐาน ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ การแบ่งปัน การเป็นพยาน การดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างมีชัยชนะ การจัดการกับปัญหา จะเป็นประโยชน์ต่อคริสตจักรของพระองค์ในประเทศไทย
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 24 ขนาดไฟล์: ID: #1306
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีสร้างครอบครัวคริสเตียนได้อย่างไร
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน
เรื่องย่อ: เราได้พิจารณาศึกษาเรื่องบทบาทของท่านในฐานะที่เป็นชาย หญิงหรือบุตร ในครอบครัวหนึ่ง และเรื่อง ๆ ที่ท่านจะร่วมมือกันทำได้ในครอบครัวพระเจ้าทรงมีพระทัยจะประทานพระพรแก่ครอบครัว เพื่อให้จำเริญขึ้นเป็นหน่วยพยานให้แก่คริสเตียนด้วย เพื่อสร้างครอบครัวของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 23 ขนาดไฟล์: ID: #1300
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เราจะนำผู้อื่นมาหาพระคริสต์ได้อย่างไร
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน
เรื่องย่อ: เพื่อทุกคนที่ท่านได้ติดตาม และ เพื่อขอพระเจ้าทรงนำไปสู่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง เพื่อให้บุคคลนั้นมารับเชื่อพระเยซู
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 23 ขนาดไฟล์: ID: #1304
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เราจะอธิษฐานอย่างไรจึงจะบังเกิดผล
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้บอกวิธีอธิษฐานอย่างไรจึงจะบังเกิดผล เพื่อให้คริสเตียนนำไปใช้ในชิวิตประจำวันเพื่อการอธิษฐานที่ถูกต้องและถูกวิธีมากยิ่งขึ้น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 22 ขนาดไฟล์: ID: #1296
Share